seo-manager
Actualitzat: 12 / 03 / 2024

Què és un SEO manager i quin és el seu perfil professional?

Bruno Díaz Marketing Manager
Bruno Díaz
Marketing Manager
SectorParlem de

El màrqueting online requereix perfils professionals sempre actualitzats.

En el món del màrqueting digital els perfils laborals van evolucionant de forma molt ràpida, perquè la pròpia activitat del màrqueting online el comporta. Aquests canvis poden ser en funció de la mena de tasques que els professionals SEO desenvolupen, però també pel SEO perfil formatiu o enfocament, o simplement per modes o titulitis d'espais com LinkedIn.

Sigui com sigui, en aquest post intentarem definir quin perfil professional tenen la majoria de SEOs (crec que aquesta és la definició que nosaltres mateixos, en el ram, ens donem amb naturalitat), i al final afinarem en les nomenclatures.

Quin tipus de tasques fa un SEO?

Ho definirem en funció de l'evolució natural que segueixen els processos de treball de posicionament web, que sempre han de seguir un esquema lògic, i tenir caràcter cíclic:

  1. Fase d'anàlisi inicial: aquí s'ha de realitzar una auditoria del lloc web del client (en cas de tenir-ho), i del SEO entorn (sector, competència). En paral·lel o a continuació, realitza un estudi de paraules clau i un retrat del perfil de persona al qual es dirigeix la pàgina web (el buyer persona).
  2. Definició de l'estratègia: amb tota la informació anterior, i també analitzant les característiques del client, se li planteja una estratègia SEO a seguir i discuteix. Aquí es defineixen aspectes clau com a àmbit geogràfic a posicionar, idiomes, paraules clau, etcètera. I es proposa una sèrie d'accions per a aconseguir-ho. Entenent el context del client s'hauria de plantejar una estratègia que encaix amb els SEOs objectius, però que alhora sigui realista.
  3. Gestió i monitoratge: s'executen totes les accions plantejades, que poden afectar diferents actors (client, equipo SEO, programadors, dissenyadors, maquetadors, proveïdors de serveis i eines, etc). Això implica que un SEO manager no ha d'executar totes les tasques, però ha de definir-les, planificar-les, calendaritzar-les, coordinar als actors, i una vegada implementades, verificar la seva correcta execució. En paral·lel s’han de fixar les eines i rutines de monitoratge, per a poder mesurar els assoliments que s'aconsegueixin amb les accions. Aquí cal configurar eines d'analítica web (Google Analítics, Google Tag Manager...), eines de comunicació amb Google (Google Search Console, Google Merchant Center, Google My Business...), eines de registre i monitoratge (SEMRush, Ahrefs...) i finalment eines i rutines per a realitzar models d'informes periòdics (aquí recomanem Google Data Studio).
  4. Anàlisi: de manera periòdica s'ha d'anar seguint tant l'evolució de tasques planificades en el temps (recomanem planificar d'entrada 6 mesos de tasques), com el SEO impacte, en allò que hàgim decidit mesurar (impressions, posicions en Google, visites, conversions, transaccions...).
  5. Propostes de millora: les anàlisis realitzades, juntament amb els inputs que rebem del client, així com elements externs com a canvis en l'algorisme, el nostre sector o buyer persona, ens han de portar a plantejar noves accions a plantejar. D'aquesta manera cal tornar al punt 2, ajustant l'estratègia, i passar al tres a implementar noves accions. I la roda segueix, en un procés de revisió i millores constant.

Com veieu, el treball que realitzem a l'hora de posicionar una web abasta molts aspectes, és dilatat en el temps, i requereix la col·laboració i sinergies d'un munt d'actors.

Vist tot això, queda clar que el perfil de SEO Manager ha de ser bastant polivalent, i es diferencia clarament d'un Consultor SEO (que es quedaria  en les fases 1 i 2, anàlisis i propostes d'estratègia), o d'un especialista SEO, que seria una persona molt capacitada en alguna de les tasques o àmbits que afecten el SEO, normalment el SEO tècnic.

Així doncs, segons la nostra opinió el perfil de SEO manager hauria d'incloure:

  • Capacitat d'anàlisi: ha de ser una persona capacitada per a investigar els mercats online, consultar i processar molta informació, i destil·lar-la.
  • Orientació estratègica: no es tracta d'un especialista SEO que s'hagi de fixar en excés en enllaços trencats o la velocitat de càrrega d'una pàgina, sinó una persona que tingui clars quins són els objectius del projecte i prioritzar-lo. El focus sempre ha d'estar en què volem aconseguir i no en el que hem de fer.
  • Tracte amb el client: preferiblement ha de ser una persona empàtica per a entendre al client i posar-se en la seva pell, i alhora tenir habilitats per a tractar amb ell. És molt recomanable que aquesta persona tingui facilitat per a relacionar-se, parlar en públic, i ser convincent en la defensa dels SEOs arguments.
  • Profunds coneixements tècnics: un SEO manager no pot limitar-se a tenir uns coneixements superficials de posicionament web, sinó que ha de conèixer al detall els algorismes que afecten el SEO i la forma. No pot ser un simple comercial o gestor de clients sense profunds coneixements tècnics, o el projecte tindrà una vida curta.
  • Sempre al dia: les regles que regeixen el SEO canvien cada dia. De manera que aquests professionals han de ser persones inquietes, amb ganes d'aprendre, formar-se, provar coses o equivocar-se. Si vas fer un curs SEO fa dos anys i no t'has actualitzat ni lloc en pràctica res, és com si no ho haguessis fet.

Tenint en compte el tipus de tasques que corresponen a un SEO Manager, quin tipus de perfil professional pot encaixar millor amb aquesta posició? Una opció seria que un perfil tècnic, que s'ha especialitzat en tasques SEO durant anys, faci un salt sent capaç de tractar amb clients, gestionar projectes i aportant visió estratègica. Aquesta és molt bona opció, però a vegades els perfils tècnics, pel SEO caràcter, són poc daus a fer aquestes transicions.

L'altra alternativa és que una persona amb perfil de base orientat al màrqueting en general, a l'administració d'empreses i gestió de clients, adquireixi els coneixements de SEO necessaris per a plantejar i dirigir aquests projectes. Això s'antulla més possible que l'anterior, i si bé no arribi potser a comprendre alguns aspectes més tècnics que afecten el SEO, sí que ha de ser capaç d'identificar les necessitats i planificar-les.

El salari adequat per a un SEO Manager

El sou que percebre en aquest àmbit dependrà de diversos factors: grandària i sector de l'empresa, lloc de treball on es busqui l'ocupació, perfil acadèmic i bagatge professional d'aquesta persona, nivell de responsabilitat i capacitat de decisió que se li atorgarà, i la importància que se li doni al SEO en el conjunt de la companyia. Sí, és clar que és un perfil que requereix molta formació, experiència i un nivell de responsabilitat important.

Si en tot això supera amb escreix a perfils com a tècnic SEO, especialista o fins i tot consultor SEO, el SEO salari hauria de situar-se entorn en la franja alta de l'escala salarial de l'empresa, a partir de 27-28.000€ anuals, i corregit per tots els factors anteriorment exposats, i en conjunt el valor que aporti aquesta persona a l'empresa.

Bruno Díaz Marketing Manager
Sobre l'autor/a
Bruno Díaz — Marketing Manager
Professional de llarga trajectòria com a consultor de comunicació i màrqueting digital, i especialitzat en SEO, SEM i projectes web. Com a Màrqueting Manager de l'agència, coordino un equipàs de tècnics de màrqueting digital del qual estic molt orgullós.

Notícies relacionades

Tens un projecte en ment? En volem saber més!